Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Firmy oraz Organizatora Systemu „Odpowiadamy Klientom”.
 2. „Odpowiadamy Klientom” jest integralną częścią Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI”, w związku z czym zebrane w wyniku jego działania opinie konsumentów Firmy oraz odpowiedzi Firmy będą publikowane na stronie Programu www.jakoscobslugi.pl oraz w aplikacji mobilnej na smartfony Premia360.
 3. Dostęp i korzystanie przez Firmę z Panelu Firmowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 4. Dostęp do Panelu Firmowego polega na udostępnieniu Firmie szeregu funkcji określonych w ofercie handlowej.
 5. Organizator Systemu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów poprzez Panel Firmowy.
 6. Organizatorem „Odpowiadamy Klientom” jest VSC Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod poczt. 53-413, zarej. w Sądzie Rej. dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463736, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207, wartość kapitału zakładowego: 1.030.000 zł.
II. PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI DOSTĘPU DO PANELU FIRMOWEGO
 1. Zawarcie umowy na korzystanie z Systemu „Odpowiadamy Klientom” następuje w momencie aktywacji dostępu do Panelu Firmy.
 2. Aktywacja dostępu do Panelu Firmowego oraz związanych z tym funkcji wymaga wybrania i opłacenia przedstawionego modelu współpracy zgodnie z obowiązującym cennikiem (dostępnym u pracowników Systemu „Odpowiadamy Klientom” – program@jakoscobslugi.pl).
 3. Po opłaceniu faktury proforma Firma otrzymuje login i hasło do swojego Panelu oraz opiekę administratora Systemu „Odpowiadamy Klientom”.
 4. Okres rozliczeniowy odbywa się w 6 miesięcznych cyklach. Przed końcem okresu rozliczeniowego do Firmy zostanie wysłana faktura proforma na konto poczty elektronicznej podane przez Firmę z prośbą o opłacenie przedłużenia usług. Brak wpłaty jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy przez Firmę.
III. OBOWIĄZKI STRON
 1. Firma jest obowiązana do niezwłocznej aktualizacji danych kontaktowych. Dane te można edytować po zalogowaniu się do Panelu firmowego na www.odpowiadamy.jakoscobslugi.pl
 2. W przypadku podania przez Firmę nieprawdziwych danych mogą być one usunięte przez Administratora Systemu „ Odpowiadamy Klientom”.
 3. Firma jest zobowiązana do zamieszczenia buttona „Odpowiadamy Klientom” na swojej witrynie internetowej, w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia korzystania z Panelu Firmowego. Button powinien kierować do oficjalnego profilu Firmy w serwisie jakoscobslugi.pl
 4. Panel Firmowy jest dostępny dla Firmy przez całą dobę. Program „Odpowiadamy Klientom” zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi itp.
 5. Organizator Systemu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  1. 5.1 Firma działa na szkodę innych użytkowników Systemu,
  2. 5.2 Zostało złamane jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu.
 6. Firma wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę VSC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod poczt. 53-413 w celach marketingowych. Firma przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Firma wyraża zgodę na przesyłanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną.
 7. Firma nie może kopiować, reprodukować lub modyfikować danych umieszczonych w serwisie jakoscobslugi.pl oraz Panelu firmowego „Odpowiadamy klientom” bez uprzedniej zgody Organizatora Programu „JAKOŚĆ OBSŁUGI”.
IV. WYKORZYSTYWANIE ZNAKU „ODPOWIADAMY KLIENTOM”
 1. Na czas obowiązywania umowy Organizator udziela Firmie licencji na używanie nazwy i znaku “Odpowiadamy Klientom” na poniższych warunkach:
  1. 1.1 Organizator oświadcza, że przysługują mu wszelkie majątkowe prawa autorskie do nazwy i znaku “Odpowiadamy Klientom”, w szczególności przysługuje mu prawo ochronne numer 224682 zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP..
  2. 1.2 Nazwa i znak “Odpowiadamy Klientom” jest dobrem chronionym prawnie i może być używane wyłącznie przez Firmy uprawione do tego, na podstawie udzielonej przez Licencjodawcę licencji, tj. przedsiębiorców, którzy posiadają ważną umowę na korzystanie z Systemu „Odpowiadamy Klientom”
  3. 1.3 Firma, która otrzyma prawo do korzystania z nazwy i znaku “Odpowiadamy Klientom” na podstawie niniejszej licencji, nabywa uprawnienie do używania znaku w pełnym zakresie prawa ochronnego (art. 154 p.w.p.), a w szczególności - w informacjach na temat działalności Firmy, w materiałach promocyjnych, zarówno cyfrowych, jak i drukach reklamowych, materiałach POS, a także korzystania z nazwy i znaku “Odpowiadamy Klientom” w kampaniach reklamowych Licencjobiorcy prowadzonych w mediach. Dla zapewnienia wykorzystania nazwy i znaku “Odpowiadamy Klientom” w powyższym zakresie Licencjobiorca ma uprawnienie do utrwalania i zwielokrotniania nazwy i znaku “ Odpowiadamy Klientom” poprzez wytwarzanie jego egzemplarzy utrwalonych jakąkolwiek techniką oraz jego rozpowszechniania w dowolny sposób.
  4. 1.4 Licencjobiorca nie może zmieniać kolorów lub elementów znaku
V. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Opłata abonamentowa oraz inne opłaty za usługi dodatkowe są bezzwrotne. Rezygnacja z usług świadczonych przez System „Odpowiadamy Klientom” na wniosek Firmy nie stanowi podstawy do ich zwrotu.
 2. Umowa miedzy Firmą a Systemem „Odpowiadamy Klientom” wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w dniu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
VI. GWARANCJE
 1. Właściciel serwisu „Odpowiadamy Klientom” dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 2. Sklep internetowy na własną odpowiedzialność może korzystać z funkcji udostępnianych Sklepom i nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu okażą się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go nie będzie możliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś Strony podejmą rozmowy w celu stosownej zmiany lub uzupełnień Umowy oraz Regulaminu. Jest to usługa świadczona wyłącznie dla przedsiębiorców.